Czwartek, 21 czerwca 2018
strona główna kontakt kanał rss

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO
W OLSZTYNIE W 2006 ROKU


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko Mazurski Oddział Regionalny z siedzibą w Olsztynie przy ul.Al. Woj. Polskiego 4, kraj Polska, woj. Warmińsko- mazurskie, powiat M. Olsztyn, gmina Olsztyn, wpisane do rejestru stowarzyszeń w dniu 24.10.2001 roku, Numer KRS 0000056409, REGON 511336411.
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

W skład ZARZĄDU TPD WMOR wchodzą:
1. Leszek Kirzenkowski – Prezes – Olsztyn
2. Stanisław Jankowski - Wiceprezes- Ełk
3. Janusz Lichacz - Wiceprezes – Elbląg
4. Elżbieta Orłowska - Sekretarz – Olsztyn
5. Maria Bronisława Cichowska Gałus - Skarbnik – Kieźliny
6. Aldona Kubicka - Członek Prezydium Olsztyn
7. Teresa Nowakowska - Członek Prezydium Działdowo
8. Krystyna Kabat - Członek Prezydium Mrągowo
9. Roman Prusakowski - Członek Prezydium Nowe Miasto Lubawskie
10. Krystyna Niedbalska Konarczak - Członek – Milejewo
11. Krystyna Sałak - Członek – Morąg
12. Halina Faj - Członek – Węgorzewo
13. Alina Makarewicz Drażba - Członek- Olecko
14. Teodozja Falkowska - Członek - Nowe Miasto Lubawskie
15. Alicja Roszkowska - Członek - Olsztyn
16. Regina Gromek - Członek – Jedwabno
17. Robert Krutczenko - Członek – Olsztyn
18. Krystyna Rychlik - Członek – Iława
19. Elżbieta Teresa Podmostko Janulin - Członek – Kętrzyn

W skład KOMISJI REWIZYJNEJ TPD WMOR wchodzą:
1. Roman Wańkowicz – przewodniczący – Samin
2. Genowefa Guziak – wiceprzewodnicząca – Olsztyn
3. Marzena Wiecierzycka – sekretarz - Olsztyn
4. Tadeusz Romsicki – członek – Działdowo
5. Halina Cichowicz – członek – Ełk

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:
1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych
3. ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom- ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw,
4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki, zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodzina, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
5. upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego.

Cele statutowe Towarzystwo realizuje poprzez:
1.Współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu
2.Wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach i zadaniach towarzystwa, opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci
3.Promocję i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny – za zgodą przed: szkołą, placówką opiekuńczo – wychowawczą, sądem i innymi instytucjami w granicach dopuszczalnych prawem
4.Udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowywaniu, kształceniu, leczeniu i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę
5.Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki i usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego; w razie potrzeby także po osiągnięciu pełnoletności
6.Upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym
7.Rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego; organizacje samorządowych grup dziecięcych, sejmików i innych akcji dziecięcych
8.Organizowanie współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń, upowszechnianie dorobku, myśli i praktyki pedagogicznej towarzystwa
9.Prowadzenie działalności charytatywnej
10.Placówki i zastępcze formy opieki rodzinnej – Rodzinne Domy Dziecka
11.Placówki interwencyjne – Pogotowia i Rodzinne Pogotowia Opiekuńcze
12.Realizacja zleconych zadań publicznych, w ramach zadań statutowych Towarzystwa
13.Rozwijanie i upowszechnianie rodzinnych form opieki, organizacje ustawicznego kształcenia, pomocy i wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz dla usamodzielniających się wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Rodzin Zastępczych
14.Prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności alkoholizmu i narkomanii
15.Organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci
16.Wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację
17.Upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii
18.Organizacja działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami
19.Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy medycznej wzbogacającej prace na rzecz dzieci, podnoszenia kultury pedagogicznej społeczeństwa
20.Wypracowanie i upowszechnianie programów społeczno – pedagogicznych, wzbogacających pracę na rzecz dzieci, podnoszenia kultury pedagogicznej społeczeństwa
21.Inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie potrzeb dzieci i wskazywanie możliwości ich zaspokajania, wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez inne podmioty, prowadzenie wydawnictw edukacyjnych i dziecięcych
22.Placówki dla dzieci w wieku przedszkolnym (ogniska przedszkolne, przedszkola integracyjne, specjalne i inne) dziecińce wiejskie
(z ust. 4 pkt. A)
23.Szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno – wychowawcze (w tym specjalne) ośrodki terapii i socjoterapii
24.Placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz inne formy dokształcania dorosłych
25.Placówki wsparcia dziennego jak: świetlice socjoterapeutyczne, klub, ogniska wychowawcze
26.Ośrodki pomocy dziecku i rodzinie: ośrodki mediacji i pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej
27.Placówki wypoczynku i rekreacji inne
28.Placówki wypoczynku i rekreacji, place gier i zabaw, ogrody jordanowskie
29.Placówki wypoczynku i rekreacji, domy wczasów dziecięcych, obozy, kolonie (wypoczynkowe, zdrowotne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, integracyjne).

Odpłatna działalność statutowa:
85,32,C udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowywaniu, kształceniu, leczeniu i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierajacych rodzinę
85,3 rozwijanie i upowszechnianie rodzinnych form opieki, organizacje ustawicznego kształcenia, pomocy i wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz dla usamodzielniajacych się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych
85,32,D prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności alkoholizmu i narkomanii
85,32,D organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci
91,33,Z wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację
92,62,Z upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii
91,33,Z organizacja działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami
80,42,Z organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktaży, pomocy metodycznej wzbogacającej prace na rzecz dzieci, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa
91,33,Z wypracowywanie i upowszechnianie programów społeczno-pedagogicznych, wzbogacających prace na rzecz dzieci, podnoszenia kultury pedagogicznej społeczeństwa
91,33,Z inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie potrzeb dzieci i wskazywanie możliwości ich zaspokajania, wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez inne podmioty, prowadzenie wydawnictw edukacyjnych i dziecięcych
80,10,Z placówki dla dzieci w wieku przedszkolnym (ogniska przedszkolne, integracyjne, specjalne i inne) dziecińce wiejskie (z ust. 4 pkt A)
80,10,Z szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym specjalne) ośrodki terapii i socjoterapii
80,22,D placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz inne formy dokształcania dorosłych
85,32,D placówki wsparcia dziennego jak: świetlice socjoterapeytyczne, kluby, ogniska wychowawcze
85,32,C ośrodki pomocy dziecku i rodzinie, ośrodki mediacji i pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej
85,32,D placówki wypoczynku i rekreacji i inne
92,72,Z placówki wypoczynku i rekreacji, place gier i zabaw, ogrody jordanowskie
55,23,Z placówki wypoczynku i rekreacji, domy wczasów dziecięcych, obozy, kolonie, (wypoczynkowe, zdrowotne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, integracyjne)
85,32,C poradnie psychologiczno-pedagogiczne, rodzinne, rehabilitacyjne, społeczno-prawne i inne

Nieodpłatna działalność statutowa:
91,33,Z współpraca z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu
91,33,Z wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach i zadaniach Towarzystwa, opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci
91,33,Z promocje i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny – za zgodą przed szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, sądem i innymi instytucjami w granicach dopuszczalnych prawem
91,33,Z udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, kształceniu, leczeniu i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę
91,33,Z inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki i usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego, w razie potrzeby także po osiągnięciu pełnoletności
85,32,D upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym
91,33,Z rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego, organizacje samorządowych grup dziecięcych, sejmików i innych akcji dziecięcych
91,12,Z organizowanie współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń, upowszechnianie dorobku, myśli i praktyki pedagogicznej Towarzystwa
85,32,D prowadzenie działalności charytatywnej
85,31,A placówki i zastępcze formy opieki rodzinnej – rodzinne domy dziecka
85,31,A placówki interwencyjne- pogotowia i rodzinne pogotowie opiekuńcze


ZARZĄD TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO w OLSZTYNIE w 2006r. prowadził szeroko rozumianą działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych ubóstwem, niepełnosprawnych.
W województwie warmińsko – mazurskim pracuje na rzecz dzieci i młodzieży 1320 członków zwyczajnych i wspierających TPD. W województwie warmińsko – mazurskim TPD obejmuje opieką indywidualną 596 rodziny i 1074 dzieci. Rodzice i dzieci objęte opieką TPD korzystają z pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej, terapeutycznej, żywnościowej, materialnej i niematerialnej.

Na terenie województwa warmińsko mazurskiego działa 13 Zarządów:
- regionalny – 1 w Olsztynie
- okręgowe - 2 w Elblągu, Morągu
- powiatowy – 1 w Działdowie
- miejskie - 4 w Ełku, Nowym Mieście Lubawskim, Węgorzewie, Kętrzynie
- miejsko-gminne - 2 w Iławie, Olecku
- gminne – 3 w Orzyszu, Kobułtach

Koła TPD przy szkołach i Koła specjalistyczne – 55:
Dzieci Specjalnej Troski, Dzieci z Cukrzycą, Dzieci o Niepełnej Sprawności, Dzieci ze Schorzeniami Centralnego Układu Nerwowego,

Warsztaty Terapii Zajęciowej - 3

Placówki wsparcia dla dzieci i ich rodzin:
Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy-1, Środowiskowe Ogniska Wychowawcze - 4, Świetlice Środowiskowe- 15, Ośrodek Szkolno Rehabilitacyjny -1, Punkt Poradnictwa Psychologicznego - 1, Ośrodek Edukacyjno – Szkoleniowy – 1, Ośrodek Kształcenia Nauczycieli – 1, Niepubliczna Szkoła dla Dzieci Niepełnosprawnych - 1, Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie – 1, Samorządy dziecięco – młodzieżowe - 2.

W całym województwie prowadzone były działania zgodne ze Statutem TPD i w zależności od zapotrzebowania i celu działającej placówki.

Działalność Zarządu Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olsztynie w 2006 roku podobnie jak w latach ubiegłych ukierunkowana była na działalność profilaktyczną, pracę środowiskową, pracę edukacyjno- wychowawczą, na rzecz dzieci porzuconych, osieroconych. Zła sytuacja materialna rodzin, bezrobocie, a co za tym idzie duża frustracja i agresja wśród dzieci i młodzieży były czynnikiem wskazującym do rozszerzenia naszej działalności oraz profesjonalnego podejścia do wielu istotnych problemów w obszarze zagadnień prawnych, psychologicznych i pedagogicznych.
Zarząd Regionalny w Olsztynie prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze tj. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze i Świetlicę Środowiskową. Prowadzi również Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy, jak również ma pod opieką Koła TPD, które działają przy szkołach oraz Koła Specjalistyczne. W 2006r. został powołany Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, który działa na terenie całego województwa warmińsko mazurskiego.
W roku 2006 do Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Olsztynie uczęszczało 38 osób, natomiast do Świetlicy Środowiskowej 30 dzieci w wieku 6-17 lat.
Celem podstawowym pracy z dziećmi w placówkach jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej i pedagogicznej, udzielanie pomocy w pokonywaniu trudności w nauce, przeciwdziałanie powstawaniu trudności wychowawczych, organizacja czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień podopiecznych.
Przez cały rok kalendarzowy realizowano codziennie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przy zapewnieniu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, pracownika socjalnego, stażystów oraz wolontariuszy: studentów pedagogiki Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.
W czasie roku szkolnego podopieczni mieli zapewniony czas na odrabianie zadań domowych i naukę. Wychowawcy, stażyści, wolontariusze wspierali dzieci w nauce szkolnej, pomagali w uzupełnianiu i utrwalaniu wiadomości zdobytych podczas lekcji w szkole.
Wychowawcy systematycznie prowadzili zajęcia edukacyjne. Dzięki pomocy dzieciom w pokonywaniu trudności w nauce szkolnej, dzieci uzyskiwały promocje do wyższej klasy.
Ponadto pomagano w uzupełnianiu braków w zeszytach, prowadzono indywidualne i grupowe ćwiczenia rewalidacyjne oraz pisemne i ustne powtórki.
Rezultatem przeprowadzonych zajęć było nawiązanie więzi koleżeńskich, kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw w Ognisku.
Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do poszerzenia i ugruntowania wiadomości zdobytych podczas zajęć w szkole. Ponadto wdrożono wychowankom zasady: samodzielności, systematyczności i samokontroli.
Przeciwdziałając powstawaniu trudności wychowawczych, wychowawcy przygotowali i przeprowadzili z dziećmi ponad 30 zajęć wychowawczych w formie grupowych spotkań warsztatowych, pogadanek, mini-wykładów. W ciągu roku przeprowadzane były zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne, dyskoteki z różnych okazji, wyjścia na basen, do kina, do pizzerii, zajęcia teatralne i literackie, do biblioteki, nauka gry na pianinie, zajęcia gastronomiczne, gry sportowe, (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), tenis stołowy, zabawy ruchowe na powietrzu, zajęcia na strzelnicy LOK, zajęcia komputerowe, udział w konkursie piosenki feryjnej, tańca i kabaretowym, udział w teatrzyku „Dzikie łabędzie”, wyjazd do Kudyp do Arboretum z Pałacu Młodzieży, VIII Festyn Integracyjny „Jesteśmy razem”, Dzień Dziecka- grill, zabawy i konkursy z nagrodami, Walentynki- wróżby, zabawa taneczna i konkursy, Dzień Kobiet- poczęstunek, przygotowanie kartek dla mam, Wielkanoc-przygotowanie jak co roku prac na aukcję na UWM, Majówka -grill, zabawy), Dzień Matki, Dzień Ojca, udział w akcji Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Z okazji świąt, okazjonalnie odbywały się spotkania: topienie marzanny, bal Halloween, zabawa andrzejkowa- poczęstunek, wróżby, konkursy, przed świętami Bożego Narodzenia: wykonywanie ozdób świątecznych, przypomnienie i nauka kolęd, spotkanie opłatkowe
Realizowane programy przyczyniły się do poszerzenia wiedzy o zdrowiu, wskazywały zasady prawidłowego odżywiania się. Ponadto uczono szacunku do tradycji oraz obrzędów narodowych i kulturowych. Dzięki przeprowadzonym zajęciom wdrażano podopiecznych do przestrzegania zasad współżycia społecznego.
Przeprowadzone zajęcia sportowe przyczyniły się do integracji dzieci, uczyły zasad niesienia wzajemnej pomocy w czasie zajęć sportowych oraz zapoznały wychowanków z dyscyplinami sportowymi. Zabawy i gry ruchowe zapewniły uczestnikom prawidłowy rozwój fizyczny.
Przeprowadzone zajęcia literackie, muzyczne, plastyczne oraz techniczne ukształtowały uczucia estetyczne i przyczyniły się do rozwoju zainteresowań.
Podopieczni mieli możliwość korzystania z indywidualnej opieki psychologa oraz grupowych zajęć ogólnorozwojowych.
Uświadamiano dzieciom konieczność zgłaszania wszelkich aktów przemocy oraz polubownego rozstrzygania sporów.
Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci.
Okres wakacji i ferii zimowych jest czasem wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dlatego też położono duży nacisk na zorganizowanie podopiecznym czynnego i atrakcyjnego spędzenia czasu.
Spośród bogatego programu, który został zorganizowany dla dzieci zostających w mieście wymienić należy: rajd rowerowy: Las Miejski, Jezioro Długie, Jezioro Krzywe, Stare Miasto, przedstawienie pt.: „Pan Twardowski”, wyjścia na plażę nad J. Krzywym, zajęcia w Klubie Jeździeckim „Marengo”, w stadninie koni, wizyta TVP 3-zapoznanie się ze specyfiką pracy w telewizji, program realizowany w Muzeum Warmińsko-Mazurskim: cykl zajęć kulturalnych; Teatr Korzunowiczów, zawody sportowe, kajaki, zapoznanie z pracą strażaków -Straż Pożarna, zajęcia w Planetarium. Zorganizowano również wyjazd na kolonie do miejscowości kolonie letnie w Integracyjnym Centrum Opieki i Wychowania, Terapii KKWR w Serocku dla 28 dzieci.

Praca z rodzinami podopiecznych oraz pomoc socjalna udzielana dzieciom i ich rodzinom.
Przeprowadzano wywiady środowiskowe w domach podopiecznych oraz w placówce Udzielanio pomocy w kryzysach rodzinnych i sytuacjach trudnych indywidualne rozmowy z Rodzicami, telefonicznie udzielano informacji o miejscach i możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej.
Mobilizowano Rodziców do podejmowania działań, mających służyć polepszeniu ich sytuacji rodzinnej i ekonomicznej (m.in. podejmowanie leczenia odwykowego, mobilizowanie do aktywnego poszukiwania pracy).
Wydawano odzież używaną, zebraną od darczyńców. Pozyskiwano używane podręczniki oraz przybory szkolne dla dzieci, wydawano żywność – program PEAD.

Systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka i rodziny.
Systematyczny osobisty, telefoniczny i pisemny kontakt z pracownikami instytucji działającymi na rzecz dobra dziecka i jego rodziny, wspierającymi działalność Środowiskowego Ogniska Wychowawczego i Świetlicy Środowiskowej przez cały rok:
- współpraca z pracownikami szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, kuratorem sądowym, pracownikami Pogotowia Opiekuńczo-Wychwawczego, pracownikami Domu Dziecka – wymiana informacji na temat sytuacji dziecka, indywidualne rozmowy z nauczycielami na temat postępów w nauce podopiecznych;
- pozyskiwanie wolontariuszy przez indywidualne i grupowe rozmowy ze studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
- współpraca z innymi instytucjami: Urzędem Miasta w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Ligą Obrony Kraju, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Bankiem Żywności;
- pozyskiwanie sponsorów: firmy i osoby prywatne np. Paxer, OSiR, Piekarnia Podsiadły, Figlolandia, Bar „Rodzynek”, p. Bałecki, p. Wnuk, firma „Zaworek”, pizzeria „Tino”, Olsztyńskie Centrum Bowlingu, kino Helios.
Do wymiernych rezultatów ich realizacji zaliczyć należy m.in. zwiększenie wiedzy i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców podopiecznych, pozyskanie informacji na temat miejsc i możliwości uzyskania potrzebnej im pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej, terapeutycznej i obywatelskiej oraz zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
Przykładem może być poprawa sytuacji materialnej rodzin dzięki znalezieniu pracy oraz zgłoszenie się na badania w kierunku gruźlicy.
W Środowiskowym Ognisku Wychowawczym i Świetlicy Środowiskowej realizowane były programy:
„Rozwój lokalnych sieci oparcia społecznego wzmacniającego środowisko społeczne” oraz „Nauka przez zabawę szansą na rozwój dla dzieci i młodzieży poza szkołą”

Istotnym wkładem na rzecz dzieci, rodzin i środowiska jest praca Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego prowadzonego przez Zarząd Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olsztynie.
Pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej, zastępczej (w tym wielodzietnej zawodowej) lub placówki rodzinnej.
Dyrektor Ośrodka współpracowała z mediami – ukazały się cztery artykuły
o rodzicach adopcyjnych, dzieciach, dla których trudno było znaleźć dom oraz reportaż ze zjazdu rodzin adopcyjnych. Udzieliła również wywiadów informacyjnych, promujących ideę zastępczego rodzicielstwa dla Gazety Olsztyńskiej i Radia Olsztyn.
Rozdawałyśmy broszury informacyjne osobom zgłaszającym się do Ośrodka (rodzinom naturalnym i kandydatom na rodziny zastępcze i adopcyjne).
Nie udało nam się zrealizować tej części zadania, która przewidywała akcję promującą w mieście – rozdawanie ulotek, rozsyłanie ich przez pocztę. Sytuacja pracowników poczty (akcje strajkowe) oraz brak współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Olsztyn (wsparcie), a także zbyt skromne środki finansowe nie sprzyjają realizacji tego typu akcji.
Szkolenie kandydatów do świadomego podjęcia roli rodziców zastępczych.
Odbyło się szkolenie jednej grupy rodzin w terminie luty – maj 2006 r. Przeszkoliłyśmy cztery pary na rodziców adopcyjnych, jedną – na rodzinę zastępczą i jedną – na rodzinę zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego.
Druga grupa rozpoczęła szkolenie w listopadzie 2006 r. – koniec szkolenia
w marcu 2007 r. Szkolimy siedem par małżeńskich – wszystkie są kandydatami na przysposabiających.
W okresie listopad – grudzień szkoliłyśmy jedną rodzinę zastępczą na zawodową specjalistyczną rodzinę zastępczą.
Wystawiłyśmy 14 zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Diagnozowanie kandydatów na rodziny zastępcze.
Przeprowadzono 12 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania kandydatów.
Psycholog przeprowadziła 24 badania kandydatów na rodziny zastępcze / adopcyjne.
Dokonano szczegółowej analizy dokumentów 12 par małżeńskich (warunki lokalowe, dochody, stan zdrowia i predyspozycje osobowościowe).

Kwalifikowanie kandydatów do odpowiedniej formy rodziny zastępczej.
Kwalifikacja kandydatów do konkretnej formy zastępczego rodzicielstwa prowadzona jest zgodnie z programem PRIDE na 10 spotkaniu decyzyjnym. Zespół pracowników Ośrodka dokonuje szczegółowej analizy dokumentów, księgi życia, tabeli mocnych stron i potrzeb każdej pary oraz opinii psychologa określającej osobowość kandydata, jego predyspozycje do pełnienia ról rodzicielskich. Decyzja o kwalifikacji na konkretny typ rodziny jest podejmowana razem z kandydatami.

Ośrodek zakwalifikował:
- w marcu 2006 r. – 1 parę na rodzinę zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego
- w maju 2006 r. – 5 par / 4 na rodziców adopcyjnych.
- 1 – na rodzinę zastępczą
- 1 – na zawodową specjalistyczną rodzinę zastępczą

Pomoc w przygotowaniu dokumentów rodziny do sądu.
Każda para deklarująca chęć podjęcia starań o bycie rodzicem adopcyjnym bądź zastępczym zostaje szczegółowo poinformowana o tym, jakie dokumenty należy złożyć w Ośrodku, jak napisane życiorysy są nam potrzebne, jaki rodzaj zaświadczeń powinni dostarczyć oraz o przebiegu szkolenia i postępowania kwalifikacyjnego.
Ośrodek składał dokumenty o przysposobienie dla 9 dzieci. Wydano 6 opinii
o kandydatach w zakresie posiadanego przygotowania oraz predyspozycji do pełnienia ról rodzicielskich oraz przebiegu kontaktów z dzieckiem.
Pomagałyśmy w pisaniu wniosków o przysposobienie (6), preadopcję (6) oraz o zabezpieczenie w postaci umieszczenia dzieci w rodzinie o charakterze pogotowia rodzinnego.
Gromadzenie informacji o dzieciach wymagających zastępczego środowiska rodzinnego.
Pracownice Ośrodka odwiedzały w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem
i Rodziną w Olsztynie i Dom „W PARKU”, z których zgłoszono dzieci celem poszukiwania rodzin zastępczych i adopcyjnych. Chciałyśmy poznać dzieci i zorientować się w ich specjalnych potrzebach.
Do Ośrodka zgłoszono tylko 9 dzieci: 2 dziewczynki (7 i 12 lat) do rodziny zastępczej i 3 noworodków do przysposobienia, 1 noworodek do pogotowia rodzinnego (z powiatu), 3 dzieci (1 rok, 3 i 4 lata) do przysposobienia.
Dyrektor Ośrodka przeprowadziła rozmowy z pedagogiem Domu „W PARKU” nt. 12 letniej dziewczynki oraz pracownikiem socjalnym z Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w celu podjęcia próby znalezienia rodziny zastępczej spokrewnionej.
W przypadku dzieci zgłoszonych ze szpitali, prowadziłyśmy rozmowy i wywiady z rodzicami biologicznymi dzieci, lekarzami (ustalenie przebiegu ciąży, porodu, stan zdrowia dziecka po urodzeniu i w okresie adaptacyjnym) oraz sytuacji dziecka (choroby występujące w rodzinie, sytuacja rodzinna, materialna itd.). Odebrano oświadczenia woli o zamiarze zrzeczenia się praw do dziecka, akty urodzenia dzieci, pomagałyśmy ustalać i regulować sytuację prawną dzieci.
Postawiono diagnozy dla 6 dzieci skierowanych do przysposobienia.

Współpraca z sądami rodzinnymi.
Współpraca z sądem rodzinnym w Olsztynie od lat układa się znakomicie. Sąd przyjmuje sugestie Ośrodka w sprawach dotyczących zabezpieczenia dzieciom zastępczego środowiska rodzinnego.
Wyznacza krótkie terminy posiedzeń w sprawach o ustanowienie rodziny preadopcyjnej, przysposabiającej czy zastępczej. Rodzice zrzekający się władzy rodzicielskiej są umawiani na posiedzenia w terminach, które im odpowiadają.
Sędzia rodzinny uczestniczy w spotkaniach panelowych, udzielając wyczerpujących odpowiedzi na pytania kandydatów.
Ośrodek sporządził 8 opinii o kandydatach – dla potrzeb sądu. Dyrektor ośrodka uczestniczyła w 4 postępowaniach sądowych o przysposobienia.

Dobór rodziny.
Spośród 9 dzieci zgłoszonych w bieżącym roku Ośrodek zakwalifikował:
- 3 noworodków – do przysposobienia pełnego
- 1 odesłał sprawę do PCPR Olsztyn – dziecko z powiatu
- 2 dzieci – do rodzin zastępczych – zgłoszone do WBD (brak odpowiednich rodzin zastępczych)
- 2 dziewczynki – siostry – i 1 dziewczynka – do przysposobienia.

Z analizy dokumentów o zgłoszonych dzieciach pozwoliła na właściwy dobór rodzin adopcyjnych ze względu na potrzeby dzieci.

Współpraca z ośrodkami adopcyjnymi.
W bieżącym roku zgłosiłyśmy do WBD dwoje dzieci, dla których nie miałyśmy rodzin zastępczych. W marcu 2006 roku zostało orzeczone przysposobienie 10 letniej dziewczynki przez obywateli Włoch (tzw. Przysposobienie związane z przeniesieniem dziecka poza granice RP).

Wspieranie rodzin utworzonych przez Ośrodek.
Pomoc rodzinom dotyczyła poradnictwa dla rodzin naturalnych oraz wspierania, poradnictwa z elementami terapii rodzinom adopcyjnym i zastępczym. Do ośrodka zgłosiły się trzy kobiety ciężarne oraz cztery matki noworodków noszące się zamiarem zrzeczenia się władzy rodzicielskiej oraz wyrażenia zgody na anonimowe przysposobienie dziecka.
Kobiety otrzymały pomoc prawną – informacje o przysługujących im i ich dzieciom prawach wynikających z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego i ustawy o pomocy społecznej wraz z napisaniem wniosków do sądu rejonowego o uznanie ojcostwa, o alimenty, oraz o udzielenie pomocy materialnej do MOPS. Zostały też poinformowane o możliwości zamieszkania w domu samotnej matki. Trzy kobiety zdecydowały się na zrzeczenie się praw do dziecka, jedno dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, trzy matki opiekują się swoimi dziećmi.
Przez cały bieżący rok zgłaszały się rodziny, które wychowują dzieci powyżej 12 roku życia. Jest to stała tendencja, utrzymująca się od kilku lat – dzieci przysposobione przed laty wchodzą w okres dojrzewania i określania (szukania) swojej tożsamości. 12 letnie dziecko rozumie swoją sytuację rodzinną wie, że istnieje druga para rodziców, którzy je urodzili. Rodziny adopcyjne potrzebują wsparcia, nowych informacji, a także towarzyszenia im w tworzeniu się tożsamości ich dzieci, w godzeniu się z prawdą o ich pochodzeniu. Bywa też tak, że ten trudny okres jest manifestowany buntem, odrzuceniem „wszystkich
i wszystkiego” przez 14–16 latków, co przekłada się na spotkania całych rodzin z pracownikami ośrodka (dziecko szuka potwierdzenia, że jest kochane, a jego rodzice adopcyjni, że właściwie z nim postępują, bądź wsparcia, by wytrzymać presję ze strony dziecka).
W bieżącym roku intensywnie pracowałyśmy z 4 rodzinami, w których były tego typu trudności, 20 rodzin potrzebowało jedno lub dwukrotnych spotkań informacyjno – wspierających.
Z innymi sprawami związanymi z wychowaniem dziecka przysposobionego zwróciły się 32 rodziny (jawność adopcji, problemy zdrowotne, rozwój emocjonalny i psychiczny – zaburzenia, opóźnienia, ale również spotkania mające na celu podzielenie się swoim szczęściem z posiadania dziecka).
W czerwcu 2006 roku odbyło się kolejne spotkanie rodzin adopcyjnych
i zastępczych w ośrodku wypoczynkowym w Tomaszkowie. Przyjechało 28 rodzin (80 osób). Zakładałyśmy dwa ważne cele: wymiana doświadczeń, sposobu pokonywania trudności wychowawczych przez rodziny adopcyjne oraz pomoc dzieciom w zrozumieniu „inności” w sposobie tworzenia ich rodziny, a jednocześnie „normalności w jej funkcjonowaniu oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości (być adoptowanym to znaczy być takim samym jak inni). Oba cele zostały w pełni zrealizowane. Dzieci nawiązały i podtrzymują bliskie relacje z innymi dziećmi, wspaniale się bawiły i opiekowały wzajemnie. Byłyśmy szczęśliwe obserwując ich uzdolnienia m. In.: muzyczne, plastyczne (w czasie konkursów i zabaw).
Rodzice mieli możliwość skorzystać z warsztatów prowadzonych przez psychologów nt.: granic w wychowaniu dzieci oraz o nadpobudliwości psychoruchowej (przyczyny, oznaki oraz sposoby postępowania z dzieckiem).
Komfortowe warunki ośrodka sprzyjały zachowaniu intymności rodzin oraz dawały możliwość rozmów indywidualnych, co przełożyło się na wielogodzinne spotkania pracowników ośrodka z każdą parą (rodziną).
Ta forma wspierania rodzin jest najskuteczniejszą formą akceptowaną przez rodziny. Ośrodek udzielał również informacji i pomocy osobom telefonującym do nas – ponad 300 porad.
Ośrodek nie prowadzi pełnej terapii rodzin i dzieci, ponieważ nie zatrudnia specjalistów w tej dziedzinie.

Poszukiwanie środków finansowych na rzecz Ośrodka i rzeczowych.
Kandydaci na rodziców adopcyjnych spoza Olsztyna ponosili opłatę za usługi zgodnie z Uchwałą TPD W – M OR.
Promowałyśmy akcję 1 % wśród rodzin adopcyjnych, zastępczych i osób kontaktujących się z Ośrodkiem.
Nie pozyskano firm, które pomogłyby wesprzeć Ośrodek poprzez darowizny finansowe. Otrzymałyśmy 5 używanych komputerów od NBP Oddział Okręgowy w Olsztynie. 3 komputery zostały przekazane rodzinom zastępczym, 2 pozostały do użytku wewnętrznego.

W efekcie w roku 2006 Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci WMOR
w Olsztynie pozyskał kwotę ok. 300 000 zł. na zadania celowe.

Na dzień 31. 12. 2006r. osobowość prawną w województwie warmińsko mazurskim posiada 5 Zarządów i 1 Koło TPD:
1. Zarząd Regionalny TPD w Olsztynie
2. Zarząd Okręgowy TPD w Elblągu
3. Zarząd Powiatowy TPD w Działdowie
4. Zarząd Okręgowy TPD w Morągu
5. Zarząd Miejski TPD w Nowym Mieście Lubawskim.
6. Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Mrągowie

Status organizacji pożytku publicznego posiada:
1. Zarząd Regionalny TPD w Olsztynie
2. Zarząd Okręgowy TPD w Elblągu
3. Zarząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim.

Zarząd Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olsztynie w 2006r. odbył 2 posiedzenia Prezydium 1 posiedzenie Zarządu. Na posiedzeniach poruszano bardzo wiele ważnych kwestii dotyczących pracy Zarządów i Kół pracujących w terenie jak też pracy Zarządu Regionalnego i placówek, które Zarząd prowadzi. Ma to odzwierciedlenie w protokołach posiedzeń. We współpracy z Komisją Rewizyjną Zarządu Regionalnego w Olsztynie Zarząd rozwiązał bardzo ważny problem w Zarządzie Miejskim TPD w Nowym Mieście Lubawskim. Dzięki współpracy z Zarządami i Kołami w Terenie na bieżąco śledził pracę Zarządów i Kół, wspomagając je merytorycznie, organizując szkolenia grupowe i indywidualne w zakresie prowadzenia finansów stowarzyszenia, prowadzenia placówek opiekuńczo wychowawczych, możliwości zdobywania funduszy na działalność statutową. Spotkania, szkolenia, kontakty telefoniczne, udzielanie porad odbywały się w zależności od potrzeb.

Mając na uwadze kompleksową pomoc rodzinom i dzieciom Towarzystwo nasze rokrocznie organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne mające na celu pozyskiwanie środków finansowych, żywnościowych i pomocy rzeczowej dla najbardziej potrzebujących.
Środki finansowe i pomoc rzeczową dla rodzin podopiecznych pozyskujemy różnymi drogami. Od momentu zmian, kiedy to wprowadzono samofinansowanie samorządów, konkursy ogłaszane są dopiero po zatwierdzeniu budżetu Miasta, co zwykle dzieje się na koniec stycznia, a procedury trwają do końca marca i w efekcie umowy podpisywane są w marcu lub kwietniu. Niestety, ale przez tyle lat nie udało się organizacjom pozarządowym wpłynąć na samorząd, aby podpisywać wieloletnie umowy na zlecane zadania mimo, że prowadzimy działalność w placówkach całoroczną i ustawodawca daje taką możliwość. Co roku jest więc problem finansowy, ponieważ zwykle wszystkie programy, które realizujemy kończą się w grudniu.
Inne działania mające na celu pozyskiwanie środków finansowych to m.in. rozprowadzanie nalepek wartościowych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i gimnazjach, które przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach, zakup podręczników, organizowanie choinek, oraz na inne cele statutowe naszej organizacji. TPD posiada status organizacji pożytku publicznego więc w 2006 roku przeprowadziliśmy szeroko zakrojoną akcję 1% z podatku dochodowego.
Przez cały rok pozyskiwaliśmy sponsorów, którzy wspierali nas finansowo, rzeczowo lub usługowo. Pracownicy TPD brali udział w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach organizowanych przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, pogłębiając swoje wiadomości i umiejętności z myślą o dobru dziecka i rodziny.
TPD WMOR współpracowało z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi takimi jak: Urząd Miasta w Olsztynie- dofinansowanie zadań w prowadzonych placówkach, Urząd Wojewódzki w Olsztynie- dofinansowanie programów (po udziale w konkursach), Urząd Marszałkowski w Olsztynie- udział w konferencjach, MOPS- współpraca merytoryczna dot. wspólnych podopiecznych, dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie, Sąd- współpraca z O.A.O. dot. rodzin zastępczych i adopcyjnych, Kuratorium Oświaty w Olsztynie- dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie. Dużą pomoc w prowadzeniu działalności statutowej TPD otrzymaliśmy od wolontariuszy: studentów, pracowników Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Współpraca z Uczelnią i Powiatowym Urzędem Pracy skutkuje możliwością odbywania praktyk studenckich i staży absolwenckich w naszych placówkach.
Wiele czasu i uwagi poświęciliśmy promowaniu Towarzystwa w telewizji Vectra, radiu UWM FM, lokalnej prasie, udzielaliśmy wywiadów, pisaliśmy notatki, umieszczaliśmy informacje na stronach internetowych TPD WMOR oraz stronie organizacji pozarzadowej i portalu Urzędu Miasta.
Zarząd Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olsztynie organizuje corocznie już od 14 lat Wielki Koncert Charytatywny „Pomóż Dziecku”, z którego dochód przeznacza na prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego i Świetlicy Środowiskowych.
Od wielu lat organizowane są przez Zarząd Główny TPD konkursy: poetycki, ekologiczny, plastyczny, sportowe, którego uczestnikami są między innymi dzieci z województwa warmińsko mazurskiego, zdobywające nagrody
i wyróżnienia.
Zarząd TPD WMOR został laureatem w ogólnopolskim konkursie „Sport, rekreacja i turystyka w TPD”
Zarząd TPD WMOR zdobył II miejsce w konkursie na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych na terenie Olsztyna, organizując „I Regionalny Dziecięcy Sejmik Ogniskowy”.
Zarząd TPD WMOR zorganizował we współpracy z KKWR konferencję „Alarm dla przemocy i okrucieństwa rówieśniczego. Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów”, która na sesji seminaryjnej poruszała tematy:
-„Źródła i formy agresji dzieci i młodzieży. Sposoby rozwiązywania konfliktów”.
- „Przemoc w środowisku szkolnym”
w panelu dyskusyjnym wypowiadali się przedstawiciele:
-Policji, Sądu, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD
w sesji promocji programów przedstawiono:
- „Komunikacja Rosenberga (Język żyrafy) w profilaktyce agresji i przemocy w środowisku szkolnym”
- „Klub turystyki pieszej TROP. Alternatywna strategia profilaktyki”.
- „Bezpieczny uczeń- jak unikać zagrożeń”.
Odbiorcami byli pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy szkół olsztyńskich, natomiast wykładowcami specjaliści z zakresu psychologii i pedagogiki, sądownictwa, Policji.

Dzieci i młodzież skupiona przy TPD corocznie bierze udział w akcji „Sprzątanie świata”. Tak też było i w 2006r. Akcja ta co roku przynosi bardzo wymierne rezultaty.

W Stowarzyszeniu w województwie warmińsko mazurskim zatrudnionych jest 64 osoby w tym 37 pełnozatrudnionych, 27 niepełnozatrudnionych.
Na 64 zatrudnionych, 27 to pracownicy pedagogiczni.
Zarząd Oddziału Regionalnego TPD pracuje społecznie.

TPD jest organizacją pożytku publicznego, non profit, nie prowadzi działalności gospodarczej.
Zgodnie ze Statutem TPD wszystkie pozyskane środki finansowe przeznacza na działalność statutową.


KOMISJA REWIZYJNA TPD WMOR w 2006r. odbyła 2 kontrole w Zarządach w terenie: w Zarządzie Miejsko Gminnym TPD w Olecku oraz w Zarządzie Okręgowym TPD w Morągu – nie stwierdzono nieprawidłowości. Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej czynnie uczestniczyli w spotkaniach Prezydium i Zarządu Regionalnego TPD w Olsztynie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uczestniczył w licznych spotkaniach organizowanych przez Zarządy terenowe.

Bardzo ważnym elementem pracy TPD na rzecz dzieci i młodzieży jest działalność Kół przy szkołach. W Olsztynie pracuje na rzecz dzieci Koło TPD przy SP 3, Kolo TPD przy SP 13, Koło TPD przy SP 15, Koło przy ZSO nr 3, Koło TPD przy SP 19. Organizując sieć Kół na bazie szkół, mieliśmy możliwość w oparciu o profesjonalną kadrę dotrzeć do dzieci wychowujących się w trudnych warunkach materialnych i zdrowotnych, dzieci krzywdzonych, wywodzących się ze środowisk ryzyka społecznego. To właśnie w większości szkół przewodniczące kół dostosowywały pomoc do indywidualnych przypadków, realizowały program opiekuńczo-wychowawczy, pomagały w nauce, wspierały rzeczowo, pomagały kompleksowo dziecku i rodzinie, dzięki której zwiększały szanse dzieci z zaniedbanych środowisk bez konieczności zrywania więzi rodzinnych. Przedsięwzięcia w 2006r. miały różnorodny charakter, można wymienić niektóre z nich: dyskoteki, kiermasze, bale karnawałowe, loterie fantowe, zbiórki odzieży i podręczników szkolnych. Konta Kół zasilane były ze składek członkowskich, darowizn, programów, które wykorzystane były na: nagrody dla laureatów konkursów, imprezy szkolne, pomoc indywidualną uczniom, finansowanie obiadów uczniom, finansowanie biletów do kina, wycieczek szkolnych, zakup podręczników szkolnych, paczek świątecznych.
W 2006 r. Zarządy Węgorzewie i Orzyszu nie wykazały żadnych działań. Mimo rozmów z Prezesami i ich obietnicami, że działalność w środowisku zainicjują, niestety nie miało to odzwierciedlenia w praktyce. W związku z tym, Zarząd TPD WMOR na najbliższym posiedzenie podejmie decyzję w tej sprawie.
Pomimo wielu sukcesów, satysfakcji oraz wkładu pracy w działania statutowe Towarzystwo nasze ciągle poszukuje środków finansowych nie tylko na zadania celowe, tj. realizację projektów, programów, ale przede wszystkim na utrzymanie biura, zatrudnienie kadry. Taki stan rzeczy napawa nas każdego roku lękiem i troską na dalszą działalność.
Brak poczucia bezpieczeństwa finansowego, coraz wyższe kryteria wobec wnioskodawców (20% własnych środków) niejednokrotnie determinują nas w codziennej pracy.

ZARZĄD TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU w 2006roku.
Dokonania 2006 roku udowodniły, że w wielu naszych działaczach, pracownikach i przyjaciołach tkwi potężny potencjał twórczy, chęć niesienia pomocy innym czego dowodem były udane przedsięwzięcia, ciekawe programy i projekty. Rok 2006 był również w TPD okresem podsumowania poprzedniej czteroletniej kadencji władz Towarzystwa. Na Zjeździe Delegatów Oddziału Okręgowego TPD w Elblągu dokonano wyboru Zarządu Oddziału Okręgowego TPD, Komisji Rewizyjnej, Prezydium i Delegatów na Zjazd Regionalny TPD w Olsztynie. Rok 2006 to stała systematyczna i wymierna praca na rzecz dzieci i ich rodzin, to rok poszukiwań i wdrażania coraz to ciekawszych rozwiązań w zakresie szeroko pojętego rzecznictwa praw dziecka.

Podobnie jak w latach ubiegłych TPD w Elblągu ofiarnie i mądrze służyło dzieciom, młodzieży i ich rodzinom przede wszystkim wymagającym wsparcia i ratunku. Najwyższym uznaniem dla pracy Zarządu za miniony rok to otrzymane podziękowania, słowa uznania, oraz jednomyślne udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału Okręgowego na Zjeździe Delegatów w dniu 09 grudnia 2006r.

Działalność naszego Zarządu w 2006 roku podobnie jak w latach ubiegłych ukierunkowana była na działalność profilaktyczną, pracę środowiskową, pracę edukacyjno - szkoleniową z uwzględnieniem środowisk wiejskich i małych miasteczek naszego powiatu.
Zła sytuacja materialna rodzin, bezrobocie, a co za tym idzie duża frustracja i agresja wśród dzieci i młodzieży były czynnikiem wskazującym do rozszerzenia naszej działalności oraz profesjonalnego podejścia do wielu istotnych problemów w obszarze zagadnień prawnych, psychologicznych i pedagogicznych.

Pomimo skromnych środków finansowych nie została zachwiana działalność Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie, która ukierunkowana była na działania profilaktyczne, pracę środowiskową i edukacyjno-szkoleniową, nie tylko na terenie naszego miasta. Dużo uwagi i czasu poświęcono mieszkańcom powiatu obszarze zagadnień prawnych, psychologicznych i pedagogicznych zwiększając godziny pracy Ośrodka.

W 2006 roku niezmiennie w wyznaczone dni tygodnia psycholog i pedagog, logopeda zatrudnieni w ramach projektu finansowanego przez Warmińsko Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie, udzielali porad, prowadzili mediacje, interweniowali w sprawach przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci i młodzieży. Z otrzymanych grantów z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej zrealizowaliśmy w 3 szkołach (Tolkmicku, Gronowie Elbląskim, Zwierznie), 1 świetlicy socjoterapeutycznej przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu oraz szkolenie dla podopiecznych rodzin naszego towarzystwa warsztaty nt. „Szkoła dla rodziców”, cz. II, pt. „Negocjacje mediacje i rozwiązywanie konfliktów” których celem było: wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych, wskazanie praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ale przede wszystkim nauczenie prawidłowej komunikacji rodziców z dziećmi. W każdy poniedziałek logopeda prowadziła nieodpłatne poradnictwo i zajęcia z dziećmi. Czynny jest jeden z dwóch funkcjonujących w mieście „Telefon Zaufania”, z którego z roku na rok korzysta coraz większa liczba mieszkańców miasta i powiatu.

Jak wynika z dokumentacji Ośrodka w 2006 roku 307 osób skorzystało
z pomocy, pedagoga, psychologa i logopedy. Udzielono 78 konsultacji bezpośrednich w biurze TPD oraz udzielono 150 konsultacji, porad w ramach Telefonu Zaufania.

Jak wynika z naszych dotychczasowych obserwacji, przeprowadzonych interwencji i prowadzonej dokumentacji, wzrasta liczba negatywnych zjawisk i osób oczekujących pomocy, więc widzimy konieczność kontynuowania dotychczasowej działalności Ośrodka w 2007 roku. Podstawową bolączką naszego Ośrodka jest przede wszystkim brak poczucia stabilizacji finansowej niezbędny przy zatrudnieniu specjalistów. Praca profilaktyczna musi mieć charakter ciągły. Co można powiedzieć dziecku i rodzinie po roku pracy, że program się skończył i dalej muszą radzić sobie sami. Mając na uwadze kompleksową pomoc rodzinom i dzieciom Towarzystwo nasze rokrocznie organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne mające na celu pozyskiwanie środków finansowych, żywnościowych i pomocy rzeczowej dla najbardziej potrzebujących.

Środki finansowe i pomoc rzeczową dla rodzin podopiecznych pozyskujemy różnymi drogami. Rok 2006 był rokiem wyjątkowo obfitym w pomoc rzeczową i żywnościową dla naszych rodzin podopiecznych. W ostatnim roku przekazaliśmy pomoc żywnościową dla naszych podopiecznych w ilości 112 paczek żywnościowych. Paczki te rozdzielane były w ramach działalności Banku Żywności, a pochodziły one ze zbiórek przedświątecznych w elbląskich sklepach. Ponadto dla 409 rodzin tj. dla 1412 osób z naszego powiatu tj. Elbląga Milejewa, Gronowa Elbląskiego i Zalewa realizujemy program pomocy w ramach europejskiego banku żywności PEAD dostarczając produkty w postaci: makaronu, ryżu, mleka w proszku, konserw, oleju, cukru, mąki i serów. W sumie w 2006 przekazaliśmy rodzinom z Elbląga i powiatu żywność na kwotę 186 tysięcy 970 zł.

Niewątpliwie na przestrzeni ostatniego roku znaczący udział w przekazywaniu naszej organizacji pomocy rzeczowej w postaci odzieży nowej i używanej mają dwie fundacje. Dotychczasowa Solidarite Sans Frontiere z Deulemont oraz nowa fundacja z COMPIENGE.
W sumie w 2006 roku otrzymaliśmy dary w ilości kilkunastu ton. Dary trafiły do Stowarzyszenia Lazarus w Elblągu, Młodzieżowego Ośrodka w Kamienicy, oraz 17 kół TPD oraz 370 rodzin indywidualnych.

Podsumowując ubiegły rok nie sposób pominąć pracy Ośrodka Edukacyjno - Szkoleniowego i nowo powołanego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli. Działalność Ośrodków polega na organizacji kursów , warsztatów szkoleniowych, treningów, seminariów, konferencji oraz innych form zajęć stacjonarnych jak i wyjazdowych a także poprzez indywidualne doradztwo specjalistyczne. Tematyka treści i metody pracy proponowanych kursów oferowane w każdego roku wydawanym Informatorze w pełni odpowiadają obowiązującym standardom i cieszą się wśród odbiorców dobrą opinią. Dowodem tego jest zrealizowanych w 2006 roku 18 szkoleń w tym kilku godzinnych, jedno i dwu-dniowych, za które uzyskaliśmy kwotę 28.926,50.

Inne działania mające na celu pozyskiwanie środków finansowych to między innymi rozprowadzanie nalepek wartościowych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Uzyskane z tego tytułu środki finansowe przeznaczane są w 80% na cele statutowe naszych kół, które w większości przeznaczają środki na pomoc rodzinom dotkniętym klęskami dożywianie dzieci w szkołach, zakup podręczników, organizowanie zabaw choinkowych, 20% zaś na cele statutowe naszej organizacji.

Istotnym i wymiernym działaniem dla naszego Towarzystwa była możliwość wspierania finansowego naszej działalności kwotami odpisu w wysokości 1% podatku od osób fizycznych. W tym celu zorganizowaliśmy kampanię reklamową w mediach i szkołach. Wysyłaliśmy setki wiadomości elektronicznych do firm i prywatnych osób, wydaliśmy ulotkę informującą o możliwości wsparcia. Z powyższych akcji i darowizn indywidualnych w efekcie w 2006 roku uzyskaliśmy kwotę 21 tyś.262 zł.

Na szczególną uwagę zasługuje stała współpraca naszego Oddziału TPD
ze wszystkimi Przewodniczącymi Kół TPD z miasta Elbląga i powiatu elbląskiego.

Przewodniczące Kół TPD, działające przy szkołach podstawowych, gimnazjach
i w świetlicach środowiskowych realizują bardzo wiele zadań pomocowych, dostosowując pomoc do indywidualnych przypadków, realizują program opiekuńczo-wychowawczy, wspierają rzeczowo, współpracują z wieloma instytucjami na swoim terenie. Oprócz pomocy rzeczowej, finansowej i dożywiania, przewodniczące Kół organizują zajęcia plastyczne, techniczne i teatralne. Organizowane są choinki noworoczne, spotkania wigilijne, rajdy, wycieczki. Jak wynika ze sprawozdań z działalności naszych kół, dzięki aktywnej i profesjonalnej pomocy przewodniczących w ostatnich czterech latach. 839 dzieciom dofinansowano do obiadów, 543 dzieciom zakupiono podręczniki, odzież, obuwie i przybory szkolne, na łączną kwotę 45 tyś 186,45 zł. Cieszy nas fakt, że z roku na rok przybywa kół, a zebrane w ciągu wielu lat obserwacje i doświadczenia pracy działających przewodniczących 29 kół przekonały nas o tym, że udzielanie dzieciom i rodzinie długotrwałej, wielokierunkowej i profesjonalnej pomocy przynosi oczekiwane efekty w postaci poprawy relacji pomiędzy członkami rodziny, lepszego traktowania dzieci, podniesienia kultury osobistej członków rodziny, poprawy jej wizerunku w najbliższym otoczeniu, wskazania perspektyw życiowych i możliwości ich osiągania.

Od wielu lat stałym element naszej działalności statutowej jest rozwijanie twórczych zainteresowań wśród dzieci i młodzieży. W 2006 roku podobnie jak w latach poprzednich uczestniczyliśmy w ogólnopolskim konkursie poetyckim organizowanym przez Zarząd Główny TPD w Warszawie. Tegoroczna X edycja konkursu pt. ”Rozmowa z przyjacielem” kolejny raz potwierdziła wysoki poziom utworów młodzieży z naszego powiatu, czego dowodem jest umieszczenie trzech utworów naszych laureatów w przepięknie wydanym tomiku poezji. Mimo, że tyle się mówi o znieczulicy i zobojętnieniu, młodzi poeci udowadniają swoją twórczością, że są wrażliwi na losy innych i ciekawi życia. Konkursy plastyczne organizowane przez nasze Towarzystwo dla dzieci z świetlic środowiskowych, wiejskich i przyszkolnych to stały element współpracy z Przewodniczącymi Kół TPD w ramach rozwijania twórczych zainteresowań wśród dzieci i młodzieży. Wiele satysfakcji przyniósł nam organizatorom konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejsza kartka Świąt Bożego Narodzenia”. Na konkurs płynęło 260 prac. Jury wyróżniło 37 prac, wszystkie prace najmłodszych uczestników zostały wystawione w Galerii Pro Art. Pax w Elblągu.

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w ostatnich latach nie należy do znaczących i wymiernych działań naszego Towarzystwa. Brak dofinansowań z zakładów pracy w związku z likwidacją funduszy socjalnych, znaczne bezrobocie w naszym województwie a tym samym zubożenie społeczeństwa powoduje, ze z roku na rok maleje ilość wyjeżdżających uczestników, a tym samym placówek. Wakacje 2006r. były zaskoczeniem dla naszego Zarządu, zaplanowaliśmy wiele ciekawych turnusów dla około 500 uczestników. Jak co roku na przełomie marca i kwietnia przygotowane były oferty w postaci plakatów, ulotek, akcję letnią promowaliśmy w elbląskich mediach, szkołach, zakładach pracy. Wysłanych zostało kilka projektów na dofinansowanie do wypoczynku. Pieniądze wręcz symboliczne otrzymaliśmy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie w wysokości 3.192 zł. Pomimo usilnych starań z akcji letniej skorzystało zaledwie 64 uczestników.

Ubiegłoroczne turnusy zorganizowaliśmy w: Dusznikach Zdroju w terminie 03.07-17.07.2006 r. była to kolonia o profilu wypoczynkowym z nauką języka angielskiego. 29 uczestników z Miasta Elbląga i powiatu elbląskiego byli skierowani przez pracowników Miejsko – Gminnych Ośrodków Pomocy, w wielu przypadkach dokonaliśmy również naboru indywidualnego, Bukowinie Tatrzańskiej w terminie 31.07-14.08.2006r. - kolonia miała charakter turystyczno –wypoczynkowo -rehabilitacyjny, skierowana była do dzieci w przedziale wiekowym 8-16 lat. Uczestniczyło w niej 35 dzieci z powiatu elbląskiego. Zdecydowana większość uczestników skorzystała z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie określonej grupy niepełnosprawności. Młodzież wypoczywała również na obozie wędrownym, oraz na biwaku krajoznawczo –rekreacyjno -ekologiczny w Jerzwałdzie w liczbie 30 dzieci .

W celu pozyskiwania środków finansowych a tym samym realizacji zadań statutowych Towarzystwo nasze wiele czasu i pracy poświęca na pisanie i przygotowywanie projektów do fundacji, stowarzyszeń, instytucji zarówno krajowych jak i zagranicznych.

W efekcie w roku 2006 Towarzystwo nasze pozyskało kwotę 302368,83 zł na zadania celowe w tym na realizację następujących projektów. Przytoczę kilka znaczących:
- „Działalność punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego” z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 5.000.00zł
- „Mediacje, negocjacje, umiejętność rozwiązywania konfliktów”- zajęcia warsztatowe sfinansowane przez Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie 3.000.00 zł
- Kuratorium Oświaty w Olsztynie 3.192.00 zł
- Urząd Miasta w Elblągu dofinansowanie dwóch projektów: „Pokolenie Przyszłości”- 3. 690zł
- Prawa Jasia i Nataszy – „Pod parasolem prawa” – cykl szkoleń dla grupy nauczycieli z obwodu Kalingradzkiego i z elbląskich ośrodków opiekunczo-wychowawczych, w zakresie szeroko pojętego rzecznictwa praw dzieci, wymiana doświadczeń- projekt sfinansowany w wysokości 19.500 zł przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności.
- „Razem Wspólnie - od komunikacji do mediacji” warsztaty polsko – rosyjskie, które miały na celu przygotowanie i zaopatrzenie w wiedzę i umiejętności 23 osobową grupę nauczycieli , którzy na co dzień pracują w szkołach, placówkach opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych. Projekt sfinansowany w wysokości 19.500 zł przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności, Fundacja Edukacja dla Demokracji.
- „Od Aktywności do Kreatywności” 13 - miesięczny projekt szkoleniowy skierowany do 60 osób pracujących na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych z powiatu elbląskiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Budżet projektu 299.206,72 zł
- „Pokolenie Przyszłości”- 13 miesięczny projekt skierowany do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej młodzieży z powiatu elbląskiego przez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach edukacyjnych. Projekt współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Budżet projektu 369.057,72 zł

Ważnym wydarzeniem dla naszej organizacji jest fakt, że przystąpiliśmy do przetargu na prowadzenie świetlic środowiskowych w Elblągu tj. na ul. Łęczyckiej oraz na ul. Kieleckiej. W efekcie od 2007 roku będziemy prowadzić te świetlice i realizować ambitny program socjoterapeutyczny.

Nadal kontynuujemy współpracę z Elbląską Wyższą Szkołą Humanistyczną w Elblągu w zakresie odbywania praktyk studenckich w naszym Towarzystwie oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu, który wspiera nasze Towarzystwo w znaczący sposób, kierując osoby na roczne staże absolwenckie.

Wiele czasu i uwagi poświęciliśmy na promowanie Towarzystwa w Telewizji „Vectra” i lokalnej prasie. Udzielaliśmy wywiadów, pisaliśmy informacje o bieżącej działalności, zamieszczaliśmy wiadomości na stronach internetowych TPD i portalu Urzędu Miasta.

Członkowie Zarządu w ostatnim roku spotkali się na 4 posiedzeniach Prezydium, zorganizowaliśmy poszerzone Posiedzenie Zarządu w marcu 2006r., podsumowujące działalność za 2006r.

Pomimo wielu sukcesów, satysfakcji oraz wkładu pracy w działania statutowe Towarzystwo nasze ciągle poszukuje środków finansowych nie tylko na zadania celowe, tj. realizację projektów, programów ale przede wszystkim na utrzymanie biura, zatrudnienie kadry. Taki stan rzeczy napawa nas każdego roku lękiem i troską na dalszą działalność.
Brak poczucia bezpieczeństwa finansowego, coraz wyższe kryteria wobec wn
Autor: TPD


Przekaż nam 1% podatku

Wystarczy kliknąć poniższy link, by uruchomić prosty w obsłudze i bezpłatny program e-pity on-line. Klikasz link i aplikacja juz jest gotowa do działania. I już możesz wypełnić, a potem wydrukować swego PIT-a. Możesz skorzystać z kreatora lub samemu wybrać odpowiedni formularz. Z naszym programem wypełnienie PIT-u jest dużo prostsze!
Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013

Projekt TRZY KROKI 2013

Rusza nowy nabór!

Oferujemy dwóm piętnastoosobowowym grupom uczestników w wieku od 15 do 24 lat udział w niemal rocznym cyklu szkoleniowo-aktywizującym, obejmującym kompleksowe działania w kierunku reintegracji społecznej i zawodowej uczestników, z nastawieniem na ich rozwój osobisty i nabycie kluczowych kompetencji.

»
» Strona projektu

Projekt TRZY KROKI

Zapraszamy na stronę projektu TRZY KROKI

Strona projektu TRZY KROKI

Warsztaty "Jak mądrze kochać swoje dziecko"
Brak już miejsc na warsztaty dla rodziców dzieci młodszych na 12.12.2015r.

Są jeszcze wolne miejsca na warsztaty dla rodziców dzieci starszych 5.12.2015r.
Zapraszamy
Zmiana terminu Warsztatów dla rodziców "Jak mądrze kochać swoje dziecko"
Nastąpiła zmiana terminu warsztatów dla grupy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Warsztaty odbędą się 12.12.2015r. Za utrudnienia przepraszamy.

Warsztaty realizowane będą w dwóch grupach:
- pierwsza grupa: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w terminach:
12.12.2015r.
- druga grupa: rodzice dzieci z klas IV VI oraz w wieku gimnazjalnym w terminach:
5.12.2015r.
Każde zajęcia realizowane będą w siedzibie biura TPD WMOR przy ul. Panasa 1A/18 w godzinach 9.00-15.00
Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Zapisy na warsztaty przyjmowane są w biurze TPD WMOR w terminie od 2.11. 2015 r. do 14.11. 2015 r.

Informacje o warsztatach dostępne są pod numerem telefonu 89 5269549.
10-lecie WTZ w Mrągowie
To już 10 lat, wiele nastąpiło zmian, ale idea pozostała ta sama „by żyć dla siebie, żyjemy dla innych”. Przeglądając zdjęcia i przypominając sobie wydarzenia, jakie miały miejsce w ciągu istnienia Warsztatów, widzimy, jakie zmiany zaszły w naszym najbliższym otoczeniu, a nas. Jesteśmy wdzięczni za to miejsce, za Nasze warsztaty, nasi uczestnicy czują się tu, jak w domu bezpiecznie, otoczeni serdeczną i przyjazną atmosferą, przepełnioną szacunkiem i akceptacją. Wykonywana na Warsztatach praca sprawia im przyjemność, podnosi poczucie ich wartości, samoocenę. Przygotowania do obchodów 10-lecia były kolejną okazją do pokazania osobom z zewnątrz tego, czym na Warsztatach zajmują się nasi uczestnicy, jak wiele pracy i wysiłku w to wkładają i pomimo swojej niepełnosprawności potrafią tworzyć piękne rzeczy i prezentować swoje talenty wokalne i teatralne.

Galeria